Algemene voorwaarden:

01. De algemene voorwaarden gelden voor alle geleverde producten en werkzaamheden uitgevoerd door Montrice.

02. De Algemene voorwaarden zijn te vinden op de website. Het is op elk moment mogelijk deze na verzoek op een andere wijze te ontvangen. Denk hierbij aan een afdruk of een gemailde versie.

03. Onderhoud en reparatie is een prima alternatief voor dure algemene vervanging van de kozijnen. Indien wij Montrice de schade onverhoopt niet kunnen herstellen dan eindigt onze betrokkenheid bij de opdracht en zijn partijen elkaar niets verschuldigd.

04. Het risico voor het uitvoeren van een reparatie berust altijd bij de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever aantoont dat het gebrek of de ontstane schade een gevolg is van een aan Montrice toe te rekenen ernstige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen.

05. In het geval het hang- en sluitwerk, raam, glas of kozijn na een door Montrice uitgevoerde afstelling of reparatie, op enig moment na de reparatie beschadigd of stuk gaat, dan wordt de uitgevoerde reparatie enkel gecrediteerd indien er aantoonbaar een verband bestaat tussen de werkzaamheden en de schade. Montrice zal verder geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Het niet doorberekenen van de werkzaamheden is onze exclusieve remedie, Montrice zal nimmer de kosten voor een (een deel) vervanging of reparatie dragen veroorzaakt door welke handeling dan ook.

06. Zelfs als er meerdere reparaties werden uitgevoerd, worden steeds alleen de kosten van 1 reparatie in mindering gebracht.

07. Klachten worden enkel in behandeling genomen nadat door de opdrachtgever is aangetoond dat de betreffende reparatie door Montrice is uitgevoerd, bijvoorbeeld met het tonen van de origineel factuur

08. Montrice houd zich van alle verantwoordelijkheid bij werkzaamheden uitgevoerd door derde. En kan dus nooit aansprakelijk gehouden worden voor fouten of schade veroorzaakt door andere.

09. Alle door Montrice uitgevoerde werkzaamheden,geleverde diensten, materialen of producten worden via post gefactureerd. Bij contante betaling ontvangt u achteraf een factuur.

10. Indien opdrachtgever via bijvoorbeeld een VVE, verzekering of verhuurder de kosten kan/wil vorderen, dan zal Montrice in alle gevallen de factuur naar de opdrachtgever sturen en is deze verantwoordelijk voor de betaling. Echter indien de VVE, verhuurder of andere partij opdrachtgever is, zal deze tenzij vooraf schriftelijk duidelijk aangegeven, de factuur ontvangen en verantwoordelijk zijn voor betaling.

11. Betaling dient plaats te vinden binnen 3 weken na de factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is hij verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten.

12. Schiet de opdrachtgever in de nakoming van 1 of meer van zijn verplichtingen tekort, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening, waaronder in ieder geval zullen zijn inbegrepen de kosten van de incassobureaus, deurwaarders en advocaten.

13. De opdrachtgever is verplicht alle door Montrice in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld, ongeacht of de opdrachtgever hoger beroep of cassatie heeft aangetekend tegen het betreffende vonnis of arrest. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn inbegrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders, advocaten, enz., ook voor zover deze door de rechter ter zake toegewezen bedrag overtreffen.

14. Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de website juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt en dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Ook kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend.